УСЛУГИ

Избери нашите УСЛУГИ

и никога няма да ти се налага да РОБ-отиш,

освен по харесваната работа…


 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:

 1. ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Изграждане на фирмена система за управление на персонала и развитие на човешките ресурси

 • ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
 • ТРУДОВ ДОГОВОР. СКЛЮЧВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • РАБОТНО ВРЕМЕ
 • ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ
 • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • ТРУДОВА КНИЖКА.ТРУДОВ СТАЖ.
 • ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 • ТРУДОВИ СПОРОВЕ

     

    2. ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
 • ОЦЕНЯВАНЕ  НА РИСКОВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ
 • ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
 • УЧРЕДЯВАНЕ НА  НА КОМИТЕТИ/ГРУПИ  ПО УСЛАВИЯ НА ТРУД
 • ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
 • ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО 30 АПРИЛ НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ
 • РЕВИЗИОННА КНИГА
 • РАЗСЛЕДВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ
 • ПРОФИЛАКТИЧНИ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

      3. ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Условия и ред за предоставяне на посреднически услуги и извършването на посредническа дейност по наемане на работа

     4. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

За да защитим всички Ваши интереси