СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ЛИЦЕНЗИРАНА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Запознайте се с насЦени

ЗА НАС

Повече от двадесет години придобиваме, поддържаме и развиваме знания и опит, постигнати в работа с работодатели и работещи, във всички отрасли на икономическите дейности в Република България;

  • Изградили сме отговорно отношение към работата за постигане на целите й и в полза на клиента;
  • Подхождаме индивидуално и отделяме необходимото време и внимание за систематично проучване и анализиране на всички аспекти на дейността;
  • Консултантите ни са с доказана компетентност, със специална подготовка, умения и опит от работата в реалния бизнес.

За да защитим всички Ваши интереси и да Ви осигурим необходимото за едно благоприятно развитие на предприетите от Вас стъпки и постигане на поставените цели,  във връзка с прилагане на трудовото законодателство:

  • По  Кодекса на труда, по Закона за здравословни и безопасни услoвия на труд, по Закона за насърчаване на заетостта, както и по подзаконовите нормативни актове – Наредби и Правилници и др., касаещи конкретни дейности и работни места;
  • По Административнопроцесуалния кодекс за:

Оспорване по административен или съдебен ред на:

  • Приложените принудителни административни мерки – задължителни предписания; спиране на  предприятия,  производство и обекти, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труд застрашават живота и здравето на хората; отстраняване от работа на работници и служители, които не са запознати с правилата за ЗБУТ или не притежават необходимата правоспособност и др. ;  въведен специален режим на работа и др.;
  • Наложените Административни наказания – глоби и имуществени санкции.

СЕРТИФИКАТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

Свържете се с нас:

 

гр. София

 02 829 49 25

 0885 08 50 50

office@trudova-medicina.me или liderij@abv.bg

Изпратете ни съобщение: