ЦЕНИ

КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

РЕГИСТРИРАНА СЛУЖБА ПО ТРУДОВАМЕДИЦИНА ЛИДЕР ИЙ ООД-УДОСТОВЕРЕНИЕ № 478/14.02.2011 Г.

ТРУДОВО ПРАВНИ УСЛУГИ

О Ф Е Р Т А

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

На основание на чл. 25, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за изпълнение на задълженията Ви, за осигуряване на обслужване на работещите от регистрирана Служба по трудова медицина(СТМ), имаме удоволствието да Ви предложим услугите на СТМ, създадена към „ЛИДЕР ИЙ” ООД,  за да Ви консултираме експертно и подпомагаме, в планирането и организирането на дейностите по:

1. осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;

2. укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;

3. приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве,

за постигане на Основните цели на съвременната политика в тази област :

– високо качество на труда и организация на работа;

– високо качество на управление на човешките ресурси;

– висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които предлагаме:

 • Оценка на риска при работа, в т. ч.:

Предварителни дейности по:

– установяване на данни за фактори на работната среда на работните места–аналз на съществуващи данни, установени с протоколи от лабораторни измервания или организиране на измервания на изкуствено осветление, микроклимат, шум, прах, токсични вещества, вибрации, ефективност на работа на вентилационни и климатични инсталация и др.;

– по електробезопасност-аналз на съществуващи данни, установени с протоколи от лабораторни измервания или организиране на измервания на ефективността на зануляването на импеданса Z S, „Фаза-защитен проводник” и на техническото състояние на заземителната уредба на заземителите спрямо земя;

– преглед на досиетата и други документи на електрическите уредби и на протокол за класифициране на пожаро- и взривоопасните зони в помещенията и външните уредби по отношение на електрообзавеждането и на поставени съответните знаци за пожарна опасност на вратите към пожаро-взривоопасните зони на помещенията;

– преглед на досиетата на наетите на длъжностни лица, относно изискваща се  правоспособност и/или квалификационна група;

– преглед на списъка на Съоръженията и дейностите  с повишена опасност, надзор, обслужване,

поддържане и ремонтиране, метрологичен контрол на средствата заизмерване, знаци;

– преглед на картотека за използваните на работните места вредни/токсични вещества и техните характеристики;

– анализ на трудовия травматизъм и установяваване на Кч (коефициент на честота) и Кт (коефициент на тежест-загуба на работни дни) на трудови злополуки;  регистър, професионални болести,задължително застраховане за риска “трудова злополука”;

– преглед на анализите от заболеваемостта и от проведените задължителни периодични медицински прегледи на работещите и издадените разрешения за работа за последващия период;

– борба с пожари, планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии, газоспасителни служби/групи, знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана;

– консултиране с работещите;

– задължения, при извършване на дейности на обща работна площадка, за определили съвместно с писмена договореност осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, взаимна информираност за рисковете при работа и координиране на дейностите  за предпазване на работниците и служителите от тези рискове;

– посещение на  работните места за установяване на състоянието и идентифициране на потенциални опасности от Работното оборудване (всяка машина, апарат, инструмент, устройство, уредба или съоръжения), използваните материали и химически вещества и организация на работното място, маркировка, ремонт, поддържане. Санитарно и битово обслужване.

Документиране на извършена оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, която обхваща избора на работното оборудване, използваните химическа вещества и препарати и организацията на работните места, с цел привеждане в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други конкретни нормативни актове-наредби и правилници за съответната дейност.

Преразглеждане на извършена оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите:

1.  когатонастъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;

2.  след настъпили промени в нормативната уредба;

3.  оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;

4.  има условия оценката да бъде подобрена;

5.  прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;

6.  резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

7.  по преценка на работодателя;

8.  по предписание на контролните органи.

Изготвяне и предлагане на Работодателя за утвърждаване на Програма за действие с планирани превантивни мерки и методи на  работа и производства, които да:

а) осигурят подобряване на нивото на защита на работещите;

б) са интегрирани във всички дейности и структурни звена на предприятието

и за създадаване на организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на мерките.

При необходимост консултиране на Работодателя по изработване и по изготвяне на списъци за:

Лични предпазни средства, маркировка;

Безплатна храна и/или добавки към храната;

Допълнителен платен годишен отпуск за работа в специфични условия на труд;

Намален работен ден за работа в специфични условия на труд;

Физиологичен режим на труд и почивка;

Товарно-разтоварни работи, ръчна работа с тежести;

Трудово-физиологични и ергономични изисквания;

Специална закрила на непълнолетни, разрешения за работа на малолетни и непълнолетни;

Специална закрила на жените, стаи за лична хигиена;

Специална закрила на лицата с намалена работоспособност и на хората с увреждания

 • Инструктажи, обучения, изпити

Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда и от юридически или физически лица, при спазване изискванията на наредбата. Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

4. членовете на комитета/групата по условия на труд-начално и ежегодно;

5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, съгласно изискванията на съответните нормативни актове;

6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

Заповед за видовете обучения и инструктажи, документиране в Книги за инструктажи. Програма за провеждане на начален инструктаж, издава служебна бележка. Протоколи от изпити.

Изготвяне на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност.

Изработване на писмени инструкции по безопасност за работното оборудване (за всяка машина, апарат, инструмент, устройство, уредба или съоръжения) за безопасно изпълнение на работите, при които съществува риск за безопасността и здравето на работещите, които да съдържат необходимата информация в т. ч. :

условията за използване на работното оборудване;

предвидими ненормални ситуации;

изисквания за безопасност и здраве при работа;

извлечените от опит заключения при използване на работното оборудване.

 • Орган по безопасност и здраве при работа

Възлагане с договор на дейността на други физически и юридически лица. Назначаване или определяне на длъжностно лице за координиране и изпълнение на дейностите, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;

Договаряне/определяне на функциите и задачите на физически и юридически лица /длъжностните лица в предприятията за организиране изпълнениета на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

 • Комитети и групи по условия на труд

Консултиране при учредяване на Групата по условия на труд (ГУТ)/ Комитет по условия на труд (КУТ).

Участие в работата на КУТ/ГУТ, в качеството на СТМ или външен експерт.

 • Подаване на годишна декларация в териториалната дирекция “Инспекция по труда”

по адреса на регистрация на предприятието, в срок до 30 април на следващата година. Уведомяване писмено на териториалната дирекция “Инспекция по труда”, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, в същия срок.

 • Ревизионни книги

Подпомагане на Работодателя за осигуряване на отделни ревизионни книги,  заверени от съответните териториални дирекции на ИА”ГИТ” в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, за вписване на констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство.

 • Трудова злополука

Подпомагане на работодателя при деклариране, установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

 • Служба по трудова медицина, медицински прегледи, анализи

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд

Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;

Организиране на задължителни периодични медицински прегледи, с честотата съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите. Вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания са въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд.

Изготвяне на ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите, въз основа на резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания и във връзка с конкретните условия на труд.

Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

Изготвяне на ежегоден анализ на здравното състояние на работещите, въз основа на:

б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

Изготвяне на лични здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец на работещите.

 • Консултирне на работодателя, относно изграждане на фирмена система за управление на персонала и развитие на човешките ресурси, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда

Трудово правоотношение.Трудов договор. Сключване. Изменение на трудовото правоотношение.Работно време. Почивки. Отпуски.Трудово възнаграждение.Прекратяване на трудовото правоотношение. Трудова книжка и трудов стаж.Видове обезщетения.Трудови спорове.Административнонаказателна отговорност.

 • Консултирне на работодателя за условия и ред за предоставяне на посреднически услуги и извършването на посредническа дейност по наемане на работа,  съгласно Закона за насърчаване на заетостта .

Постигането на Целите на мениджмънтът по безопасност и здраве при работа и мениджмънтът във всяка друга функция на управление са еднопосочни с основните цели на бизнес политиката на всяко Ваше предприятие. Това е доходоносност, свързана с:

– намаляване на неефективните разходи, следствие нерационално организиране и използване на работното време на интелектуалния и физически капацитет на работещите;

– цялостното изпълнение на трудовите задължения и установената технология, включително и в областта на безопасността и здравето при работа;

– ограничаване на загубите от трудов травматизъм, общи и професионални заболявания, производствени аварии и трудовите конфликти.

Тези направления и цели на дейността за безопасност и здраве при работа имат реално и осезаемо отражение върху икономическите резултати на фирмите и доходите от труд на всички работещи.

Позиция на пазара, която в основни линии зависи от:

– качеството и конкурентоспособността на произведения продукт;

– състоянието на условията на труд.

Съответствието на произвеждания продукт с изискванията за безопасност и здраве при работа вече е основен критерий за предоставянето на право и авторитетно присъствие на пазара. Състоянието на условията на труд, нивото на осигуряване на нормите и изискванията и защитата на работещите от професионални рискове са атестат за надеждност в бизнес отношенията. Съвременната тенденция в поведението на водещите европейски фирми е да си сътрудничат и да развиват бизнес само с фирми с доказано добро ниво на безопасните и здравословни условия на труд.

Във връзка с това вече окончателно се наложи и извода, че разходите за осигуряването на по-високо ниво на защита в трудовата дейност и безопасни условия на труд са надеждна инвестиция, осигуряваща качество, пазари и доход.

Ние предлагаме нашите услуги, за да защитим всички Ваши интереси и да Ви осигурим необходимото за едно благоприятно развитие на предприетите от Вас стъпки и постигане на поставените цели, относно:

 • изготвяне на становища, във връзка с прилагане на трудовото законодателство, в т. ч. по  Кодекса на труда, по Закона за здравословни и безопасни услвия на труд, по Закона за насърчаване на заетостта, както и по подзаконовите нормативни актове – Наредби и Правилници, касаещи конкретни дейности и др.
 • по Административнопроцесуалния кодекс-оспорване по административен или съдебен ред на:

– приложените принудителни административни мерки-задължителни предписания; спиране на предприятия,  производство и обекти, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труд застрашават живота и здравето на хората; отстраняване от работа на работници и служители, които не са запознати с правилата за ЗБУТ или не притежават необходимата правоспособност и др. ;  въвеждане на специален режим на работа и др.

– наложените Административни наказания – глоби и имуществени санкции.

Цените – по договаряне, в зависимост от предмета на дейност на фирмата и от броя на наетите по трудово правоотношение.

Лице за контакт:                                                                                С уважение:

инж. Ирина Петкова                                                                          Управител :

Тел.: 02/829-49-25                                                                         (Йордан Петков)

                                                                                                                            GSM: 0885-08-50-50

e-mail: office@trudova-medicina.me

e-mail: liderij@abv.bg

web site: www.trudova-medicina.me