„Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.”

  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
  • СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА.
  • ОЦЕНЯВАНЕ  НА РИСКОВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ.
  • ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
  • УЧРЕДЯВАНЕ НА  НА КОМИТЕТИ/ГРУПИ  ПО УСЛАВИЯ НА ТРУД.
  • ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР.
  • ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО 30 АПРИЛ НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ.
  • РЕВИЗИОННА КНИГА.
  • РАЗСЛЕДВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ.
  • ПРОФИЛАКТИЧНИ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ.