ПО КОДЕКСА НА ТРУДА:

„Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.” ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. ТРУДОВ ДОГОВОР. СКЛЮЧВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. РАБОТНО ВРЕМЕ. ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО...